Miljøpolitik

Som grovvarevirksomhed er vi i Vestjyllands Andel meget optaget af at sikre udvikling under hensyntagen til miljøet, og vi har ambitioner om at være en betydelig del af løsningen inden for den grønne omstilling i landbruget. I 2023 har VA udarbejdet og implementeret miljøledelsessystemet ISO 14001, med følgende scope: Udvikling, salg, indkøb, produktion og distribution af proteinmel, mineraler og foder til husdyr og kæledyr samt butiksdrift af AgroLand.

Vores kerneopgaver er produktion af foder til husdyr og kæledyr, med et mål om at råvareindkøb hertil også vurderes ud fra et bæredygtigt perspektiv, hvor VA udvikler proteiner på basis af græs og marineprodukter. Dette skal sikre et mindre behov for at importere udenlandsk soja. Med seks fabrikker placeret i det vestjyske er det VA’s klare mål, at disse til enhver tid skal leve op til gældende lovgivning og altid overholde fastsatte grænseværdier for udledning af lugt, støj og støv.

VA bidrager til og støtter op om at opfylde de mål, som opstilles på klima- og miljøområdet, gennem proaktive og forebyggende processer. Herunder udvikling af nye metoder til at håndtere råvarer og færdigvarer, der skal reducere brugen af plastik bigbags. Derudover er der udarbejdet ESG-regnskab for scope 1, 2 og 3.

For at sikre indflydelse på beslutninger om fremtidens landbrug deltager VA aktivt i projekter og brancheforeninger, der arbejder med bæredygtighed og udvikling. Disse omfatter:

 • AU Foulum, og forsøg med udvikling af græsprotein.
 • DAKOFO, og ansvarligt indkøb af soja. Dette betyder, at VA med en øgning på 20% om året frem mod 2025 skal opnå en 100% andel af compliant soja.

Udvikling

En del af VA’s DNA er udvikling ud fra Vestjysk Sund Fornuft (VSF) og derfor indgår VA i flere forretningsområder, der omfatter:

 • Etablering af Danish Bio Commodities, sammen med Jysk Energi, Hedeselskabet og LEF, der sælger grønne biogas-certifikater, for danske biogasselskaber.
 • Etablering af DBC Invest, sammen med Jysk Energi, Hedeselskabet og LEF, der finansierer danske biogasselskaber, for at understøtte etableringen af biogasselskaber i Danmark.
 • Nedbringelse af udledt CO2 gennem forsøg med græs til proteinmel, på egen fabrik i Kåstrup.
 • Som en del af den cirkulære økonomi har VA købt 100% af virksomheden Adival, der opkøber restprodukter fra slik- og kageindustrien, og anvender det i foderproduktionen.
 • Virksomheden DanVit, der arbejder med rådgivning indenfor foderløsninger og mælkeanlæg, er i 2023 blevet opkøbt af VA.
 • VA har i 2023 påbegyndt opsætning af solceller på fabrikken i Hee, der skal reducere mængden af indkøbt el med 20% om året.
 • For at øge vores position som en one-stop-shop for kunder og medlemmer, har VA i juli 2024 overtaget 70% af aktierne i rådgivnings- og handelsvirksomheden BJ-Agro.

Miljø

Gennem brug af græs til protein i foder mindskes risikoen for udledning af kvælstof i vandmiljøet, da græs er en god kilde til optag af kvælstof. Derudover mindskes behovet for brug af pesticider og andre sprøjtemidler, og jorden beskyttes ved mindre kørsel i marken, hvilket også bidrager til en bedre og mere robust jord for fremtidens dyrkning. Græs er en ressource, vi kan udnytte både direkte i produktionen, men også som et rigtig godt alternativ til andre typer af brak- og sædskifteplanter og efterafgrøder.

VA overholder altid reglerne for anvendelse af planteværn og indkøber kun produkter, der ikke er klassificeret som et prioriteret stof på EU’s kanditatliste. Der udarbejdes risikovurderinger på alle rengørings- og desinfektionsmidler.

Disse tiltag er med til at fremme biodiversiteten og fremtidens vandkvalitet, både for mennesker og dyr.

VA arbejder ud fra et synspunkt om cirkulær økonomi, livscyklus perspektiver og verdensmålene inden for alle forretningsområder, og vi bestræber os på at følge vores produkter fra vugge til grav.

VA ønsker, at alle medarbejdere deltager aktivt i miljøområdet og tilbyder uddannelse, hvor dette kræves eller ønskes. En sund virksomhed starter med medarbejderne.

Alle disse tiltag og områder har ligget til grund for VA’s bindende forpligtelser:

 1. Øget energi- og ressourceoptimering.
 2. Øget anvendelse og produktion af produkter og råvarer, som fremmer den grønne omstilling.
 3. Kontrol og regelefterlevelse af miljølovgivning.

Politikken vil blive evalueret og revideret årligt af Vestjyllands Andels styregruppe. Denne version er godkendt d. 21-11-2023 og revideret d. 04-07-2024 efter overtagelse af 70% af aktierne i BJ-Agro i juli 2024.