Salgs- og leveringsbetingelser

Handelsbetingelser for salgsaftaler med Vestjyllands Andel

Generelt
Alle priser er i danske kroner og excl. moms. Parterne må løbende acceptere prisændringer som følge af: Indførelse/ændring af skatter, toldsatser, afgifter eller andre udgifter til det offentlige.

LEVERING: Der tages forbehold for force majeure. Aftalen dækker kun den aftalte mængde. I øvrigt er salget foretaget iht. sælgers gældende generelle handelsbetingelser, jf. www.vja.dk. Denne aftale kan ikke overdrages til tredjemand.

Salgsaftalen kræver ikke underskrift, idet salgsaftalen er indgået i henhold til Vestjyllands Andels (herefter VA) kutyme, og dermed er salgsaftalen en bekræftelse på den allerede mellem køber og sælger indgåede mundtlige aftale. Såfremt du/I ikke måtte være enige i salgsaftalens indhold, skal du/I straks skriftligt fremsætte indsigelser overfor VA på vja@vja.dk.

Foderkorn og råvarer løst leveret
Ved aftaleperiodens udløb gælder følgende: Er restkvantum større end 20% af tegnet kvantum, kan sælger vælge at annullere restkvantum, eller forlænge aftaleperioden med 2 måneder. I de 2 måneders forlængelse tillægges kr. 3,00 pr. 100 kg pr. måned. Herefter kan eventuelt restkvantum annulleres eller differenceafregnes. Er restkvantum mindre end 20% af tegnet kvantum, og der er tegnet ny aftale på tilsvarende vare, da forlænges aftaleperioden med 2 måneder, hvorefter eventuelt restkvantum annulleres eller differenceafregnes. I de 2 måneders forlængelse tillægges kr. 3,00 pr. 100 kg pr. måned.

Foderkorn og råvarer stk. leveret
Ved aftaleperiodens udløb gælder følgende: Er restkvantum større end 20% af tegnet kvantum, kan sælger vælge at annullere restkvantum eller forlænge aftaleperioden med 2 måneder. I de 2 måneders forlængelse tillægges kr. 3,00 pr. stk. pr. måned. Herefter kan eventuelt restkvantum annulleres eller differenceafregnes. Er restkvantum mindre end 20% af tegnet kvantum, og der er tegnet ny aftale på tilsvarende vare, da forlænges aftaleperioden med 2 måneder, hvorefter eventuelt restkvantum annulleres eller differenceafregnes. I de 2 måneders forlængelse tillægges kr. 3,00 pr. stk. pr. måned.

Gødning
Sælger kan ved aftaleperiodens udløb til enhver tid annullere aftalen eller forlænge aftaleperioden med 2 måneder. I de to måneders forlængelse tillægges kr. 3,00 pr. 100 kg. pr. måned

AgroLand
PRIS: Alle priser er i danske kroner og excl. moms. Parterne må løbende acceptere prisændringer som følge af: Indførelse/ændring af skatter, toldsatser, afgifter eller andre udgifter til det offentlige.

LEVERING: Der tages forbehold for force majeure. Aftalen dækker kun den aftalte mængde. I øvrigt er salget foretaget iht. sælgers gældende generelle handelsbetingelser, jf. www.vja.dk. Denne aftale kan ikke overdrages til tredjemand.

Ved aftaleperiodens udløb gælder følgende: Er restkvantum større end 20% af tegnet kvantum, kan sælger vælge at annullere restkvantum eller forlænge aftaleperioden med 2 måneder. I de 2 måneders forlængelse tillægges kr. 3,00 pr. 100 kg pr. måned. Herefter kan eventuelt restkvantum annulleres eller differenceafregnes. Er restkvantum mindre end 20% af tegnet kvantum, og der er tegnet ny aftale på tilsvarende vare, da forlænges aftaleperioden med 2 måneder, hvorefter eventuelt restkvantum annulleres eller differenceafregnes. I de 2 måneders forlængelse tillægges kr. 3,00 pr. 100 kg pr. måned.

Ved salgsaftaler på gødning kan sælger ved aftaleperiodens udløb til enhver tid annullere aftalen eller forlænge aftaleperioden med 2 måneder. I de to måneders forlængelse tillægges kr. 3,00 pr. 100 kg. pr. måned. Salgsaftalen kræver ikke underskrift, idet salgsaftalen er indgået i henhold til VA's kutyme, og dermed er salgsaftalen en bekræftelse på den allerede mellem køber og sælger indgåede mundtlige aftale. Såfremt du/I ikke måtte være enige i salgsaftalens indhold, skal du/I straks skriftligt fremsætte indsigelser overfor VA på vja@vja.dk.

VA (english)
PRICE: All prices are in Euro and excl. VAT. The parties must continuously accept price changes as a result of: Introduction/change of taxes, duties or other public expenditure.

DELIVERY: Reservations are made for force majeure. The agreement only covers the agreed quantity. Incidentally, the sale was made in accordance with the seller's applicable general trading conditions, cf. www.vja.dk. This agreement is not transferable to any third party. The sales agreement does not require a signature, as the sales agreement has been entered into in accordance with VA's custom, and thus the sales agreement is a confirmation of the oral agreement already entered into between the buyer and seller. If you do not agree with the content of the sales agreement, you must immediately submit objections to VA at vja@vja.dk.

Handelsbetingelser for købsaftaler med Vestjyllands Andel

Generelt
Priser er i danske kroner excl. moms. Hvis ikke andet er angivet, er købet foretaget i henhold til VA’s gældende generelle høstbetingelser, som findes på www.vja.dk. Fysisk eksemplar kan rekvireres. Der tages forbehold for ret til ændringer, lovindgreb og force majeure i øvrigt. Købsaftalen kræver ikke underskrift, idet den er indgået i henhold til VA’s kutyme, og dermed er købsaftalen en bekræftelse på den allerede mellem køber og sælger indgåede mundtlige aftale. Hvis købsaftalen ikke stemmer overens med det aftalte, skal der straks skriftligt fremsættes indsigelse overfor VA. Gøres der ikke indsigelse straks, betragtes aftalen som bindende.

Hvis den indgåede kontraktmængde ikke er opfyldt ved købsaftalens udløb, forholder VA sig ret til at opkræve en differenceafregning for restmængden, beregnet ud fra gældende dagspris ved købsaftalens udløbsdato. Sælger er pligtig til at holde køber skadesløs ved manglende levering.

Ved modtagelse udtages én repræsentativ prøve pr. læs, som er grundlag for kvalitetsbestemmelse og afregning. Der udtages desuden en kopiprøve. Er der ved afregning uoverensstemmelse, skal der hurtigst muligt gøres indsigelse til VA. I så fald er det kopiprøven, som danner grundlag for endelig kvalitetsbestemmelse og afregning. Der kan for sælgers regning indsendes en prøve til ekstern analyse.

Afhentning
Levering efter købers anvisning. Fragt efter de til enhver tid gældende takster. Ved modtagelse laves der en foreløbig godkendelse af varen. VA forbeholder sig ret til efterregulering i pris eller afvisning af varen, hvis denne ikke lever op til kravet om gode sunde varer. Varer, som er tilmeldt afhentning, er fortsat for sælgers risiko og skal opbevares under hensyntagen til, at kvaliteten ikke forringes.

Månedsstigning
Hvis aftalen indeholder månedsstigninger, er dette gældende fra den 1. i efterfølgende måned fra aftalens startdato.

Købsaftale med tørringskontrakt
Hvis der indleveres afgrøder, som kvalitetsmæssigt ligger under VA’s gældende gebyrgrænser, vil aftalte sats blive opkrævet. Indleveres der en afgrøde, som kvalitetsmæssigt ligger uden for de i kontrakten aftalte grænseværdier, takseres gebyrer iht. gældende takster. Det er kun gebyrtakster, som fastlåses med en tørringskontrakt. Mængdefradragene reguleres fortsat efter de gældende standardbetingelser.

Afgrøder med alternativ kassationsvare
Ved indlevering af maltbyg, grynhavre eller brødkorn, som ikke lever op til de fastsatte kvalitetskrav, oplægges varen på vores lager til senere afregning. Det er kun afgrøder, som overholder de gældende kvalitetskrav, der anses som en opfyldelse af indgået kontraktmængde. I så fald at der ikke indleveres en mængde som godkendes, opfyldes manglende restmængde med den oplagte vare af foderkvalitet til den kassationspris, som blev aftalt ved indgåelse af købsaftalen. Kassationsprisen defineres som VA’s opkøbspris på kassationsvaren på indgåelsestidspunktet for købsaftalen.

Maltbyg
Der skal kunne dokumenteres anvendelse af certificeret såsæd. Varen må ikke nedvisnes før høst. Spiret og mørkt korn kasseres. Sorter og varer fra forskellige høstår må ikke blandes. Hvis ikke partiet er velegnet til maltbyg, nedklassificeres varen til foderbyg.

Vestjyllands Andel har tilsluttet sig bæredygtighedskonceptet FSA/SAI. Du kan læse om FSA/SAI maltbyg via DAKOFO´s hjemmeside.

AgroLand (køb)
Prisen er i danske kroner excl. moms. I øvrigt er købet foretaget iht. købers gældende generelle handelsbetingelser på www.vja.dk. Der tages forbehold for lovindgreb og force majeure i øvrigt. Købskontrakten kræver ikke underskrift, idet købskontrakten er indgået i henhold til AgroLands kutyme, og dermed er købskontrakten en bekræftelse på den allerede mellem køber og sælger indgåede mundtlige aftale. Såfremt du/I ikke er enig i købskontraktens indhold, skal du/I straks skriftligt fremsætte indsigelser over for AgroLand